Aanmelding behandeling kinderen/jongeren

Voor de Gemeenten Texel, Den Helder en Schagen is voor 2023 een contract afgesloten voor vergoeding vanuit het Jeugdzorg budget. Wanneer u op Texel woont en uw kind wilt aanmelden voor therapie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een indicatie voor basis- ggz van de gemeente. Uw gezin kan dan binnen het budget van jeugdzorg bij ons begeleiding ontvangen. (mits er plaats is in de praktijk)

Voor gezinnen die geen aanspraak op jeugdzorgbudget van gemeente Texel, Den Helder of Schagen kunnen maken (omdat uw kinderen niet zijn ingeschreven bij een van deze gemeenten) of willen maken, geldt dat u de zorg zelf moet betalen, hiervoor zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.  

Het landelijke uurtarief voor psychologische hulpverlening in de basis GGZ is 120,99 per consult van 50 minuten. 


Wanneer een gemaakte afspraak voor een sessie niet minimaal 48 uur van tevoren telefonisch wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening brengen.

U kunt uw kind aanmelden via de contactpagina op onze website.

 

Algemene voorwaarden
Op alle tarieven en betalingen zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing.
Artikel 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle begeleidingsovereenkomsten tussen therapeut en cliënt.
Artikel 2. De cliënt gaat akkoord met een tariefstelling van € 120.99 per consult psychologische begeleiding.  De cliënt betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum. De factuur wordt per e-mail of per post verstuurd. Betaling geschiedt contant of overschrijving per bank onder vermelding van het factuurnummer.
Artikel 3. Een consult duurt 60 minuten, waarbij de sessie 45 minuten duurt en er 15 minuten tijd is gereserveerd voor verslaglegging en dossiervorming.
Artikel 4. Een consult kan afgezegd worden, mits dit minimaal 48 uur vóór het tijdstip van de begeleiding kenbaar wordt gemaakt. Bij het niet afzeggen of het afzeggen binnen 48 uur is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in  rekening te brengen.
Artikel 5. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen.  Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15,- in  rekening gebracht aan de cliënt.
Artikel 6. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Artikel 7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.

Artikel 8. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de begeleiding zich hiertegen verzet – verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.