De Praktijk

Wij zijn een vrijgevestigde psychologie praktijk die zorg aanbiedt binnen de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg, de GBGGZ, voorheen de BGGZ genoemd. De hulpvragen die wij behandelen hebben een generalistisch karakter en zijn binnen een kortdurend behandeltraject goed te behandelen. Een dergelijk behandeltraject omvat meestal ongeveer 4 tot 10 sessies en wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraars binnen het basispakket. Als je hierin geïnteresseerd bent dan kun je contact opnemen om de mogelijkheden voor behandeling in kaart te brengen. Verder naar onderen staat meer informatie onder het kopje De BGGZ.

Naast de gebruikelijke behandelmethoden zijn wij ook gespecialiseerd in zingevings- en levensvragen.

Hier vind je artikelen die onze kijk op zingeving en behandeling van o.a. trauma verhelderen.

Naast de praktijken zijn er ook mogelijkheden om trainingen, opleidingen en coachingstrajecten bij ons te volgen.

De informatie hierover vindt je bij Cursussen.


De BGGZ

De behandeling bij een GZ-psycholoog binnen de BGGZ is in principe kortdurend omdat we binnen de generalistische basis GGZ (BGGZ) werken waarbij gemiddeld 4 tot 10 sessies voldoende zijn om je weer op weg te helpen. De problemen waarmee we mensen ondersteunen zijn zodanig dat er geen specialistische hulp nodig is zoals deze binnen de SGGZ (specialistische GGZ) gegeven wordt.   

In het intake gesprek bespreken we je situatie en het probleem waar je tegen aan loopt. We proberen samen een analyse van de klachten en de oorzaken hiervan te maken en van je sterke en zwakke kanten. De insteek van de behandeling is om uit te gaan van jouw eigen mogelijkheden om tot een aanpak te komen waarmee jij zo snel mogelijk weer helemaal in je eigen kracht komt, je eigen regie versterkt wordt en je weer zelfstandig verder kan. Tijdens deze patient-journey worden sessies met de psycholoog gecombineerd met huiswerk opdrachten, die je zelfstandig maakt tussen de sessies door, aangevuld met online behandelmodules die je zelfstandig kan doen op het moment dat jouw dat het beste uit komt. De nadruk ligt op eigenaarschap van de behandeling, eigen regie en verantwoordelijkheid voor jouw inbreng.  

Er worden ook een aantal vragenlijsten ingevuld om duidelijker te krijgen wat er speelt. Als we het idee hebben dat we je niet goed kunnen helpen dan verwijzen we je, in overleg met jou, zo nodig door. Daarna stellen we een behandelplan op. Hierin stellen we vast aan welke doelen we gaan werken en op welke manier we dat gaan doen, afgestemd op wat het beste bij jou, bij het probleem en jouw mogelijkheden aansluit. 

Hierbij brengen we ook in kaart op wat voor manier jouw omgeving mee kan helpen bij de behandeling als jij daar behoefte aan hebt. Bijvoorbeeld dat een partner of een leidinggevende een keer mee komt naar een sessie en hierbij bijvoorbeeld uitleg krijgt over wat er voor jou speelt, hoe de behandeling is opgebouwd en waar deze op gericht is en hoe deze persoon jou daarbij kan ondersteunen. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld dat een naaste gedeeltelijk deel neemt aan een e-healthmodule die je als cliënt volgt. Daarnaast kan de omgeving ook doorverwezen worden naar ondersteuning voor naasten, zoals bijvoorbeeld op https://naasteninkracht.nl/nl/home-1

Tijdens de behandeling werken we aan de besproken doelen en evalueren we regelmatig of de behandeling zowel vanuit jou als vanuit ons naar wens verloopt zodat we de behandeling ook tijdig af kunnen ronden. Als dat nodig is dan wordt het behandelplan tijdens de behandeling aangepast aan de nieuwe inzichten. Zodra de binnen de mogelijkheden van de BGGZ te bereiken verbetering is bereikt dan volgt de afrondingsfase zodat je niet onnodig lang met de behandeling verder moet gaan. Tijdens de afrondingsfase wordt een plan van aanpak opgesteld waarmee jij zelfstandig verder kan en waarmee we proberen de kans op terugkeer van de klachten te minimaliseren.
De behandeling in de BGGZ bestaat uit een individueel samengestelde combinatie van gesprekken met de psycholoog en gespecialiseerde online behandelprogramma’s. De online behandelprogramma’s worden verzorgd door onlineplatform Therapieland. Deze online behandelprogramma’s zijn speciaal ontwikkeld voor verschillende soorten psychische klachten en zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen uit de klinische behandelpraktijk. De effectiviteit wordt in wetenschappelijk onderzoek bevestigd.

De gesprekken worden gevoerd door middel van een beveiligde videoverbinding of belverbinding of indien mogelijk en gewenst face-to-face in de spreekkamer.
Online therapie is een vorm van therapie die sinds het uitbreken van de corona crisis sterk aan populariteit heeft gewonnen en waar goede resultaten mee worden geboekt. Het gesprek tussen de cliënt en de psycholoog verloopt geheel of gedeeltelijk via het internet met een beeldbel of belverbinding. Een groot voordeel hiervan is dat reisafstanden geen belemmering meer hoeven te vormen. De meeste cliënten ervaren de geborgenheid van hun eigen huis als een pluspunt van beeldbellen, en sommige cliënten hebben soms wat moeite om een rustige plek voor zichzelf te creëren. De online modules worden als aanvulling op de gesprekken gegeven en hebben als voordeel dat de cliënt zelf bepaald wanneer de modules gemaakt worden.

Binnen onze praktijken gebruiken we online modules met name om cliënten te laten werken met zogenaamde probleemgerichte interventies. Deze zijn gericht op het acute probleem en bieden verbeterde coping strategieën.
Binnen de gesprekken met de psycholoog gaan we dan meestal dieper in op de oorzaken van de psychische problemen waarbij ook gekeken wordt naar het ontstaan van hiermee samenhangende beperkingen in de ontwikkeling van je persoonlijkheid, en naar oplossingen hiervoor. Dit laatste vergt een flinke dosis moed en doorzettingsvermogen om oude ontwikkelingspijnen in jezelf aan te gaan. Maar als je dat lukt dan zal je gaandeweg leren om deze pijnen te verdragen in plaats van weg te stoppen, en zal je gaandeweg leren om jezelf de liefde, troost, compassie en mededogen te geven die je ooit op een gegeven moment te kort bent geschoten.
Dit is meestal een ontwikkelingsweg waarvan de therapie binnen de BGGZ setting een eerste, soms grote, stap vormt, (dat zijn de eerste 4 tot 10 door zorgverzekeraars vergoede sessies) maar dit innerlijke proces gaat vaak verder met vele vervolgstappen. Bij elke stap op dit pad raak je meer ballast kwijt en kom je dichter bij jezelf.

De behandelingen kunnen in het Nederlands en in het Engels gegeven worden.

Met welke klachten kun je beter ergens anders dan bij ons terecht?
Als je last hebt van een acute psychose of een ernstige verslaving, je suïcidaal bent, of een aan autisme verwante stoornis hebt, dan kunnen we je in onze praktijken niet goed ondersteunen. Je kunt je dan door je huisarts laten verwijzen naar een GGZ-instelling voor Specialistische GGZ (SGGZ).

Als de klachten niet binnen een kort durend traject (4 tot 10 sessies) afdoende behandeld kunnen worden kan doorverwijzing naar een SGGZ-instelling een vervolgstap zijn.
Wij zijn aangesloten bij Vicino-NoordHolland Noord, een ketenorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg, en kunnen hierbinnen doorverwijzen naar collega GZ-psychologen, (BGGZ en SGGZ) consultaties aanvragen en direct overleggen en/of terugverwijzen naar de aangesloten huisartsen en GGZ-POH’ers . 


Klanttevredenheidsonderzoek 2024 - Vrijgevestigde GGZ-praktijk   Maarten van Steenis
 
Na afloop van de behandeling vraagt Maarten van Steenis cliënten een vragenlijst (genaamd ​Consumer Quality Index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg ambulant-​ afgekort de ​CQi) in te vullen over hun ervaringen. Met het invullen van de CQi geeft de cliënt scores waarmee aangegeven wordt hoe de cliënt verschillende specifieke aspecten van de behandeling heeft ervaren. De deelscores worden op een schaal van 1 tot 5 gegeven. Daarnaast geeft de cliënt een totaal score voor hoe de behandeling in het algemeen is ervaren door de cliënt. De totaalscore wordt op een schaal van 0 tot 10 gegeven.
 
Klanttevredenheid zoals gemeten met de CQI*

Bejegening 4,97
Bereikbaarheid behandelaar 4,74
Informatie behandeling 4,57
Uitvoering behandeling 4,71
Samen beslissen 4,66
Mogelijkheid betrekken familie of naasten 4,53
Informatie over medicatie 5,00
Informatie over vragenlijsten 4,06
Informatie cliëntenorganisaties/zelfhulpgroepen 3,79

Rapportcijfer voor behandeling 9,11

*Deze cijfers zijn gebaseerd op totaal 19 klanttevredenheidsvragenlijsten die in 2023 zijn afgenomen en ingevuld via Vicino en Embloom. Wij zullen deze informatie geregeld en in ieder geval 1 keer per jaar updaten. Wij gebruiken deze informatie om onze praktijkvoering daar waar mogelijk te verbeteren. 
 
Allereerst zijn wij erg blij dat onze cliënten de behandeling gemiddeld met een 9,11 waarderen. Nog belangrijker is dat cliënten ons feedback geven over hun ervaringen met betrekking tot de behandelingen zodat wij hiermee onze dienstverlening waar mogelijk verder kunnen verbeteren. Gebaseerd op de feedback over 2023 gaan wij in 2024 proberen onze dienstverlening met betrekking tot Informatie over vragenlijsten en Informatie cliëntenorganisaties/zelfhulpgroepen verder te verbeteren.