Aanmelding behandeling 


De wachttijd voor online sessies is momenteel 4 weken. De wachttijd voor face to face sessies en wandelsessies is 12 weken.

Na intake is er vervolgens geen wachttijd tot behandeling. De wachttijd voor intake is onafhankelijk van bij welke verzekeraar je verzekerd bent. Deze wachttijden worden maandelijks bijgehouden.
Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Procedure na aanmelding
Om het intakegesprek goed voor te kunnen bereiden worden voorafgaand aan het intakegesprek de volgende stappen gezet;
Je ontvangt twee weken voor het intakegesprek een intakeformulier en een link naar een aantal psychologische testen. Het intakeformulier moet minimaal een week voor het intakegesprek ingevuld retour gestuurd worden. De online psychologische testen moeten minimaal een week voor het intakegesprek online ingevuld worden.
Tijdens het intakegesprek wordt een inschatting gemaakt of wij de betreffende je kunnen ondersteunen of dat verwijzing beter geschikt is voor de problematiek. Verwijzing kan doorverwijzing zijn naar de SGGZ, een beter gespecialiseerde collega of terug-verwijzing naar de huisarts/poh-ggz.
Daarnaast wordt een inschatting gemaakt of er vanuit zowel de cliënt als de behandelaar voldoende vertrouwen is in een effectieve samenwerking.

Aanmelden
Je kunt op twee manieren informatie aanvragen of je aanmelden bij de praktijk:
Telefonisch : 06-44 369 258 (Maarten van Steenis) en 06 27 2828 65 (Yvonne Weeseman)
Per telefoon kun je een afspraak maken voor een intakegesprek. Indien er niet wordt opgenomen kun je je wens voor het maken van een afspraak inspreken in de voicemail: spreek je naam en telefoonnummer in dan word je zo snel mogelijk teruggebeld.
Contactformulier
Vul het contactformulier op de contactpagina compleet in. Ook voor algemene vragen kun je het contactformulier gebruiken, we nemen in alle gevallen zo snel mogelijk contact op.

Privacy
Je gegevens (naam, adres, leeftijd, etc.) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedere organisatie is verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Dit betekent dat je gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook hebben we een beroepsgeheim. Zonder je toestemming mogen wij nooit gegevens doorgeven aan derden.

Het dossier
In je dossier noteren wij je gegevens, en voor zover nodig, die van gezinsleden. Wanneer je niet meer bij ons komt, sluiten wij een maand na het laatste consult het dossier af. Na het laatste gesprek ontvangt de huisarts of verwijzer van ons een schriftelijk verslag van de behandelresultaten. Wij vragen hiervoor je toestemming. Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit vijftien jaar te bewaren en het daarna te vernietigen.

Recht op inzage en verbetering
Je hebt het recht op inzage van je dossier. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kun je een afspraak maken met de behandelend psycholoog. Je kunt je persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of onnodig zijn voor het doel van de registratie. Je kunt een kopie ontvangen van het dossier.

Kwaliteitsstatuut
Met ingang 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht sinds januari 2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht. Wij zijn in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en hebben deze ter inzage op de praktijk.

Client tevredenheid
Omdat de ervaringen van clienten ons in staat stellen om voortdurend te blijven werken aan de kwaliteit van de dienstverlening, nemen wij ook klanttevredenheidsonderzoeken af. Klik hier voor de klanttevredenheid rapportcijfers over het jaar 2021.

Vergoeding zorg en aangesloten zorgverzekeraars
Via de ketenorganisatie Vicino Noord Holland-Noord zijn wij aangesloten bij zorgverzekeraars. Als u verzekerd bent bij één van deze zorgverzekeraarskoepels dan komt de geleverde psychologische zorg in principe in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Hierop zijn in ieder geval het eigen risico en mogelijk overige voorwaarden van toepassing. Controleer altijd zelf bij uw zorgverzekeraar of en zo ja op welke manier psychologische zorg binnen de BGGZ geleverd via Vicino Noord Holland Noord door hen vergoed wordt.

De aangesloten zorgverzekeringskoepels hanteren verschillende productnamen voor de polissen die zij aanbieden.
De aangesloten zorgverzekeringskoepels zijn: VGZ, Zilveren Kruis / De Friesland, Menzis, CZ, DSW, ASR, Caresq.
Staat uw polis hier niet bij?
Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar om te controleren of zij deel uit maken van één van de genoemde zorgverkeringskoepels.

Door zorgverzekeraars vergoede psychische hulp
Zorg die door uw zorgverzekeraar vergoed wordt binnen een ‘natura-polis’ verrekenen wij met uw zorgverzekeraar.
Zorg die vergoed wordt binnen een ‘restitutie-polis’ wordt mogelijk door uw zorgverzekeraar direct aan ons uitbetaald, of wordt door u aan ons voldaan en vervolgens door uw zorgverzekeraar aan u betaald. Controleer dit bij uw zorgverzekeraar.
Uw zorgverzekeraar brengt indien van toepassing bij u in rekening uw eigen risico en eventuele eigen bijdrage. Als de geleverde zorg (deels) buiten de polisvoorwaarden viel dan kan uw zorgverzekeraar de vergoeding (deels) bij u terugvorderen.
Voor het leveren van vergoede zorg is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en een DSM-5 psychische stoornis welke vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Niet alle DSM-5 psychische stoornissen worden door zorgverzekeraars vergoed, waaronder relatieproblemen en burn-out. Behandeling voor zorg die niet door zorgverzekeraars vergoed wordt is wel mogelijk maar dat moet u dan zelf bekostigen.

Door uzelf bekostigde psychische hulp
Psychische zorg die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars of als u er voor kiest om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om deze psychische zorg door uw zorgverzekeraar te laten vergoeden, komt voor uw eigen rekening. Voor psychische hulp die u zelf bekostigd hanteren wij het door de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit) vastgestelde wettelijke OZP (Overige Zorg Product) tarief. In 2020 is dit vastgesteld op € 110,27 per sessie van 45 minuten.

Afmelding van gemaakte behandelafspraken
Gemaakte behandelafspraken kunnen 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Bij niet afmelden of afmelden minder dan 24 uur voor het geplande aanvangstijdstip van de sessie kunnen kosten bij u in rekening gebracht worden van € 110,27 per sessie.

Kwaliteitswaarborging
De kwaliteit van de geleverde psychologische zorg waarborgen wij door te voldoen aan de kwaliteitseisen van het Nederlands Instituut van Psychologen, waaronder de Beroepscode NIP welke van toepassing is voor alle Nederlandse psychologen. Verder voldoen wij aan de kwaliteitseisen van het GGZ-Kwaliteitsstatuut en van Vicino Noord Holland Noord.
Daarnaast volgen wij intervisie, houden inter-collegiaal overleg, zijn aangesloten bij beroepsorganisaties, werken mee aan visitaties en volgen bij en nascholingen.

Klachten en geschillen regeling
Wij doen onze uiterste best om goede zorg te bieden en deze af te stemmen op de client. Hiertoe vragen wij tijdens de behandeling regelmatig om feedback van onze cliënten. Desondanks kan het zijn dat u niet tevreden bent. 
Als u klachten heeft dan horen wij dat graag van u en zullen proberen in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. De klacht kunt u direct bij de behandelaar indienen. Dit kan mondeling of schriftelijk. Na ontvangst van een klacht zal binnen een week contact met u opgenomen worden en zal getracht worden om binnen 4 weken tot een bevredigende oplossing te komen.
U kunt een klacht ook indienen bij Klachtenportaal Zorg, een door de overheid gecertificeerd onafhankelijk orgaan gespecialiseerd in de behandeling van klachten over zorgaanbieders. Klachtenportaal Zorg is bereikbaar via www.klachtenportaalzorg.nl.
Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht dan kunt u bij Klachtenportaal Zorg een geschil aanhangig maken. Klachtenportaal Zorg is een door de overheid gecertificeerd onafhankelijk orgaan gespecialiseerd in de behandeling van geschillen tussen afnemers van zorg (cliënten) en zorgaanbieders. Klachtenportaal Zorg is bereikbaar via www.klachtenportaalzorg.nl.