top of page
werkend

Online Psychologie

Therapie en begeleiding via beeldbellen  Cursussen om jouw veerkracht
te versterken

De Praktijk voor volwassenen

Basis Gezondheids Zorg


 

Wij zijn een vrijgevestigde psychologie praktijk die zorg aanbiedt binnen de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg, de GBGGZ, voorheen de BGGZ genoemd. De hulpvragen die wij behandelen hebben een generalistisch karakter en zijn binnen een kortdurend behandeltraject goed te behandelen. Een dergelijk behandeltraject omvat meestal ongeveer 4 tot 10 sessies en wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraars binnen het basispakket. 

Je kunt bij ons terecht voor onder andere de volgende klachten en problemen:


– Angst en paniekklachten
– Somberheid, depressie
– Oververmoeidheid, overbelasting, burn-out
– Onzekerheid, weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld
– Onverwerkt trauma
-  Chronische ziekte
– Omgaan met lichamelijke klachten, onverklaarde lichamelijke klachten
– Slaapproblemen
– Piekeren, zorgen maken
– Perfectionisme
– Als het niet lukt om op een assertieve manier voor jezelf op te komen
– Als je rondom werk, werkeloosheid of studie psychische problemen ervaart
– Als je seksuele problemen hebt
– Als je een ingrijpende gebeurtenis hebt ervaren, zoals het overlijden van een dierbare, een scheiding of ontslag
– Als je problemen ervaart in je relatie(s) of vriendschap(pen)
– Als je vragen hebt over je identiteit
– Als bepaalde problemen zich telkens weer herhalen
– Leren omgaan met hoogsensitiviteit

– Zingevingsvragen en levensvragen


Met welke klachten kun je beter ergens anders dan bij ons terecht?

Als je last hebt van een acute psychose of een ernstige verslaving, je suïcidaal bent, of een aan autisme verwante stoornis hebt, dan kunnen we je in onze praktijken niet goed ondersteunen. Je kunt je dan door je huisarts laten verwijzen naar een GGZ-instelling voor Specialistische GGZ (SGGZ).Als de klachten niet binnen een kort durend traject (4 tot 10 sessies) afdoende behandeld kunnen worden kan doorverwijzing naar een SGGZ-instelling een vervolgstap zijn.Wij zijn aangesloten bij Vicino-NoordHolland Noord, een ketenorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg, en kunnen hierbinnen doorverwijzen naar collega GZ-psychologen, (BGGZ en SGGZ) consultaties aanvragen en direct overleggen en/of terugverwijzen naar de aangesloten huisartsen en GGZ-POH’ers .

Man op laptop

Hoe verloopt een behandeling?

De behandeling bij een GZ-psycholoog binnen de BGGZ is in principe kortdurend omdat we binnen de generalistische basis GGZ (BGGZ) werken waarbij gemiddeld 4 tot 10 sessies voldoende zijn om je weer op weg te helpen. De problemen waarmee we mensen ondersteunen zijn zodanig dat er geen specialistische hulp nodig is zoals deze binnen de SGGZ (specialistische GGZ) gegeven wordt.   

In het intake gesprek bespreken we je situatie en het probleem waar je tegen aan loopt. We proberen samen een analyse van de klachten en de oorzaken hiervan te maken en van je sterke en zwakke kanten. De insteek van de behandeling is om uit te gaan van jouw eigen mogelijkheden om tot een aanpak te komen waarmee jij zo snel mogelijk weer helemaal in je eigen kracht komt, je eigen regie versterkt wordt en je weer zelfstandig verder kan. Tijdens deze patient-journey worden sessies met de psycholoog gecombineerd met huiswerk opdrachten, die je zelfstandig maakt tussen de sessies door, aangevuld met online behandelmodules die je zelfstandig kan doen op het moment dat jouw dat het beste uit komt. De nadruk ligt op eigenaarschap van de behandeling, eigen regie en verantwoordelijkheid voor jouw inbreng.  Er worden ook een aantal vragenlijsten ingevuld om duidelijker te krijgen wat er speelt. Als we het idee hebben dat we je niet goed kunnen helpen dan verwijzen we je, in overleg met jou, zo nodig door. Daarna stellen we een behandelplan op. Hierin stellen we vast aan welke doelen we gaan werken en op welke manier we dat gaan doen, afgestemd op wat het beste bij jou, bij het probleem en jouw mogelijkheden aansluit. 

 

Procedure na aanmelding

Om het intakegesprek goed voor te kunnen bereiden worden voorafgaand aan het intakegesprek de volgende stappen gezet:  Je ontvangt twee weken voor het intakegesprek een intakeformulier en een link naar een aantal psychologische testen. Het intakeformulier moet minimaal een week voor het intakegesprek ingevuld retour gestuurd worden. De online psychologische testen moeten minimaal een week voor het intakegesprek online ingevuld worden. Tijdens het intakegesprek wordt een inschatting gemaakt of wij de betreffende je kunnen ondersteunen of dat verwijzing beter geschikt is voor de problematiek. Verwijzing kan doorverwijzing zijn naar de SGGZ, een beter gespecialiseerde collega of terug-verwijzing naar de huisarts/poh-ggz. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt of er vanuit zowel de cliënt als de behandelaar voldoende vertrouwen is in een effectieve samenwerking.

Tijdens de behandeling werken we aan de besproken doelen en evalueren we regelmatig of de behandeling zowel vanuit jou als vanuit ons naar wens verloopt zodat we de behandeling ook tijdig af kunnen ronden. Als dat nodig is dan wordt het behandelplan tijdens de behandeling aangepast aan de nieuwe inzichten. Zodra de binnen de mogelijkheden van de BGGZ te bereiken verbetering is bereikt dan volgt de afrondingsfase zodat je niet onnodig lang met de behandeling verder moet gaan. Tijdens de afrondingsfase wordt een plan van aanpak opgesteld waarmee jij zelfstandig verder kan en waarmee we proberen de kans op terugkeer van de klachten te minimaliseren.
De behandeling in de BGGZ bestaat uit een individueel samengestelde combinatie van gesprekken met de psycholoog en gespecialiseerde online behandelprogramma’s. De online behandelprogramma’s worden verzorgd door onlineplatform Therapieland. Deze online behandelprogramma’s zijn speciaal ontwikkeld voor verschillende soorten psychische klachten en zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen uit de klinische behandelpraktijk. De effectiviteit wordt in wetenschappelijk onderzoek bevestigd.

De gesprekken worden gevoerd door middel van een beveiligde videoverbinding of belverbinding.
Online therapie is een vorm van therapie die sinds het uitbreken van de corona crisis sterk aan populariteit heeft gewonnen en waar goede resultaten mee worden geboekt. Het gesprek tussen de cliënt en de psycholoog verloopt geheel of gedeeltelijk via het internet met een beeldbel of belverbinding. Een groot voordeel hiervan is dat reisafstanden geen belemmering meer hoeven te vormen. De meeste cliënten ervaren de geborgenheid van hun eigen huis als een pluspunt van beeldbellen, en sommige cliënten hebben soms wat moeite om een rustige plek voor zichzelf te creëren. De online modules worden als aanvulling op de gesprekken gegeven en hebben als voordeel dat de cliënt zelf bepaald wanneer de modules gemaakt worden.

Binnen onze praktijken gebruiken we online modules met name om cliënten te laten werken met zogenaamde probleemgerichte interventies. Deze zijn gericht op het acute probleem en bieden verbeterde coping strategieën.
Binnen de gesprekken met de psycholoog gaan we dan meestal dieper in op de oorzaken van de psychische problemen waarbij ook gekeken wordt naar het ontstaan van hiermee samenhangende beperkingen in de ontwikkeling van je persoonlijkheid, en naar oplossingen hiervoor. Dit laatste vergt een flinke dosis moed en doorzettingsvermogen om oude ontwikkelingspijnen in jezelf aan te gaan. Maar als je dat lukt dan zal je gaandeweg leren om deze pijnen te verdragen in plaats van weg te stoppen, en zal je gaandeweg leren om jezelf de liefde, troost, compassie en mededogen te geven die je ooit op een gegeven moment te kort bent geschoten.
Dit is meestal een ontwikkelingsweg waarvan de therapie binnen de BGGZ setting een eerste, soms grote, stap vormt, (dat zijn de eerste 4 tot 10 door zorgverzekeraars vergoede sessies) maar dit innerlijke proces gaat vaak verder met vele vervolgstappen. Bij elke stap op dit pad raak je meer ballast kwijt en kom je dichter bij jezelf.

 

We brengen ook in kaart op wat voor manier jouw omgeving mee kan helpen bij de behandeling als jij daar behoefte aan hebt. Bijvoorbeeld dat een partner een keer bij de sessie aanwezig is en hierbij bijvoorbeeld uitleg krijgt over wat er voor jou speelt, hoe de behandeling is opgebouwd en waar deze op gericht is en hoe deze persoon jou daarbij kan ondersteunen. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld dat een naaste gedeeltelijk deel neemt aan een e-healthmodule die je als cliënt volgt. Daarnaast kan de omgeving ook doorverwezen worden naar ondersteuning voor naasten, zoals bijvoorbeeld op https://naasteninkracht.nl/nl/home-1De behandelingen kunnen in het Nederlands en in het Engels gegeven worden.

 

Werken vanuit huis

Hoe kan ik mij aanmelden?

 

Na intake is er vervolgens geen wachttijd tot behandeling. De wachttijd voor intake is onafhankelijk van bij welke verzekeraar je verzekerd bent. Deze wachttijden worden maandelijks bijgehouden.
Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Aanmelden

Je kunt op twee manieren informatie aanvragen of je aanmelden bij de praktijk:
Telefonisch : 06-44 369 258 (Maarten van Steenis) en 06 27 2828 65 (Yvonne Weeseman)
Per telefoon kun je een afspraak maken voor een intakegesprek. Indien er niet wordt opgenomen kun je je wens voor het maken van een afspraak inspreken in de voicemail: spreek je naam en telefoonnummer in dan word je zo snel mogelijk teruggebeld.


Contactformulier

Vul het contactformulier op de contactpagina compleet in. Ook voor algemene vragen kun je het contactformulier gebruiken, we nemen in alle gevallen zo snel mogelijk contact op.
 

Ben je op dit moment al bij ons in behandeling, neem dan in geval van crisis contact op met de huisarts of de huisartsenpost en stel ons hiervan ook op de hoogte. Wij zullen dan proberen de volgende werkdag contact op te nemen. 
Neem bij levensbedreigende situaties in ieder geval contact op met 112.

Neem contact op met 113 bij suïcide gerelateerde situaties. 

De wachttijd voor de start van de behandeling is momenteel 4 weken.

 

Image by Ave Calvar

 


Via de ketenorganisatie Vicino Noord Holland-Noord zijn wij aangesloten bij zorgverzekeraars. Als u verzekerd bent bij één van deze zorgverzekeraarskoepels dan komt de geleverde psychologische zorg in principe in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Hierop zijn in ieder geval het eigen risico en mogelijk overige voorwaarden van toepassing. Controleer altijd zelf bij uw zorgverzekeraar of en zo ja op welke manier psychologische zorg binnen de BGGZ geleverd via Vicino Noord Holland Noord door hen vergoed wordt.

Door zorgverzekeraars vergoede psychische hulp

De aangesloten zorgverzekeringskoepels hanteren verschillende productnamen voor de polissen die zij aanbieden.
De aangesloten zorgverzekeringskoepels zijn: VGZ, Zilveren Kruis / De Friesland, Menzis, CZ, DSW, ASR, Caresq.
Staat uw polis hier niet bij?
Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar om te controleren of zij deel uit maken van één van de genoemde zorgverkeringskoepels.

Zorg die door uw zorgverzekeraar vergoed wordt binnen een ‘natura-polis’ verrekenen wij met uw zorgverzekeraar.
Zorg die vergoed wordt binnen een ‘restitutie-polis’ wordt mogelijk door uw zorgverzekeraar direct aan ons uitbetaald, of wordt door u aan ons voldaan en vervolgens door uw zorgverzekeraar aan u betaald. Controleer dit bij uw zorgverzekeraar.
Uw zorgverzekeraar brengt indien van toepassing bij u in rekening uw eigen risico en eventuele eigen bijdrage. Als de geleverde zorg (deels) buiten de polisvoorwaarden viel dan kan uw zorgverzekeraar de vergoeding (deels) bij u terugvorderen.

Voor het leveren van vergoede zorg is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en een DSM-5 psychische stoornis welke vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Niet alle DSM-5 psychische stoornissen worden door zorgverzekeraars vergoed, waaronder relatieproblemen en burn-out. Behandeling voor zorg die niet door zorgverzekeraars vergoed wordt is wel mogelijk maar dat moet u dan zelf bekostigen.
 

Door uzelf bekostigde psychische hulp

Psychische zorg die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars, of als u er voor kiest om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om deze psychische zorg door uw zorgverzekeraar te laten vergoeden, komt voor uw eigen rekening.
De overheid heeft bepaald dat niet alle benodigde zorg wordt vergoed. Zo wordt behandeling van relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijk psychische problemen ontstaan) niet vergoed. En als er geen sprake is van een stoornis volgens de criteria van de DSM5, wordt behandeling niet vergoed.

Voor psychische hulp die u zelf bekostigd hanteren wij het door de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit) vastgestelde wettelijke OZP (Overige Zorg Product) tarief. In 2024 is dit vastgesteld op € 120,99 per sessie van 45 minuten.
Aan het einde van de maand ontvang je de factuur van de sessies van die afgelopen maand. Je dient deze binnen 14 dagen te betalen. Verder zijn op niet verzekerde zorg de betalingsvoorwaarden van toepassing.
 

Afmelding van gemaakte behandelafspraken

Gemaakte behandelafspraken kunnen 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Bij niet afmelden of afmelden minder dan 24 uur voor het geplande aanvangstijdstip van de sessie kunnen kosten bij u in rekening gebracht worden van € 120,99 per sessie. 

Wat zijn de vergoedingsmogelijkheden voor behandeling?

Werken vanuit huis

Privacy


Privacy
Je gegevens (naam, adres, leeftijd, etc.) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedere organisatie is verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Dit betekent dat je gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook hebben we een beroepsgeheim. Zonder je toestemming mogen wij nooit gegevens doorgeven aan derden.

Het dossier
In je dossier noteren wij je gegevens, en voor zover nodig, die van gezinsleden. Wanneer je niet meer bij ons komt, sluiten wij een maand na het laatste consult het dossier af. Na het laatste gesprek ontvangt de huisarts of verwijzer van ons een schriftelijk verslag van de behandelresultaten. Wij vragen hiervoor je toestemming. Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit vijftien jaar te bewaren en het daarna te vernietigen.

Recht op inzage en verbetering
Je hebt het recht op inzage van je dossier. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kun je een afspraak maken met de behandelend psycholoog. Je kunt je persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of onnodig zijn voor het doel van de registratie. Je kunt een kopie ontvangen van het dossier.
 


 

Client tevredenheid en kwaliteitswaarborging


Omdat de ervaringen van clienten ons in staat stellen om voortdurend te blijven werken aan de kwaliteit van de dienstverlening, nemen wij ook klanttevredenheidsonderzoeken af. 

Klanttevredenheidsonderzoek 2024 - Vrijgevestigde GGZ-praktijk   Maarten van Steenis
 
Na afloop van de behandeling vraagt Maarten van Steenis cliënten een vragenlijst (genaamd ​Consumer Quality Index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg ambulant-​ afgekort de ​CQi) in te vullen over hun ervaringen. Met het invullen van de CQi geeft de cliënt scores waarmee aangegeven wordt hoe de cliënt verschillende specifieke aspecten van de behandeling heeft ervaren. De deelscores worden op een schaal van 1 tot 5 gegeven. Daarnaast geeft de cliënt een totaal score voor hoe de behandeling in het algemeen is ervaren door de cliënt. De totaalscore wordt op een schaal van 0 tot 10 gegeven.
 
Klanttevredenheid zoals gemeten met de CQI*

Bejegening 4,97
Bereikbaarheid behandelaar 4,74
Informatie behandeling 4,57
Uitvoering behandeling 4,71
Samen beslissen 4,66
Mogelijkheid betrekken familie of naasten 4,53
Informatie over medicatie 5,00
Informatie over vragenlijsten 4,06
Informatie cliëntenorganisaties/zelfhulpgroepen 3,79

Rapportcijfer voor behandeling 9,2

*Deze cijfers zijn gebaseerd op totaal 19 klanttevredenheidsvragenlijsten die in 2023 zijn afgenomen en ingevuld via Vicino en Embloom. Wij zullen deze informatie geregeld en in ieder geval 1 keer per jaar updaten. Wij gebruiken deze informatie om onze praktijkvoering daar waar mogelijk te verbeteren. 
 
Allereerst zijn wij erg blij dat onze cliënten de behandeling gemiddeld met een 9,11 waarderen. Nog belangrijker is dat cliënten ons feedback geven over hun ervaringen met betrekking tot de behandelingen zodat wij hiermee onze dienstverlening waar mogelijk verder kunnen verbeteren. Gebaseerd op de feedback over 2023 gaan wij in 2024 proberen onze dienstverlening met betrekking tot Informatie over vragenlijsten en Informatie cliëntenorganisaties/zelfhulpgroepen verder te verbeteren.  

Kwaliteitswaarborging

De kwaliteit van de geleverde psychologische zorg waarborgen wij door te voldoen aan de kwaliteitseisen van het Nederlands Instituut van Psychologen, waaronder de Beroepscode NIP welke van toepassing is voor alle Nederlandse psychologen. Verder voldoen wij aan de kwaliteitseisen van het GGZ-Kwaliteitsstatuut en van Vicino Noord Holland Noord.
Daarnaast volgen wij intervisie, houden inter-collegiaal overleg, zijn aangesloten bij beroepsorganisaties, werken mee aan visitaties en volgen bij en nascholingen.

 

Kwaliteitsstatuut

Met ingang 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht sinds januari 2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht. Wij zijn in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en bieden deze ter inzage beschikbaar.

Klachten en geschillen regeling

Wij doen onze uiterste best om goede zorg te bieden en deze af te stemmen op de client. Hiertoe vragen wij tijdens de behandeling regelmatig om feedback van onze cliënten. Desondanks kan het zijn dat u niet tevreden bent. 
Als u klachten heeft dan horen wij dat graag van u en zullen proberen in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. De klacht kunt u direct bij de behandelaar indienen. Dit kan mondeling of schriftelijk. Na ontvangst van een klacht zal binnen een week contact met u opgenomen worden en zal getracht worden om binnen 4 weken tot een bevredigende oplossing te komen.
U kunt een klacht ook indienen bij Klachtenportaal Zorg, een door de overheid gecertificeerd onafhankelijk orgaan gespecialiseerd in de behandeling van klachten over zorgaanbieders. Klachtenportaal Zorg is bereikbaar via www.klachtenportaalzorg.nl.
Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht dan kunt u bij Klachtenportaal Zorg een geschil aanhangig maken. Klachtenportaal Zorg is een door de overheid gecertificeerd onafhankelijk orgaan gespecialiseerd in de behandeling van geschillen tussen afnemers van zorg (cliënten) en zorgaanbieders. Klachtenportaal Zorg is bereikbaar via www.klachtenportaalzorg.nl.

bottom of page