top of page
werkend

Online Psychologie

Therapie en begeleiding via beeldbellen  Cursussen om jouw veerkracht
te versterken

De Praktijk Kinderen en Jongeren

Binnen de basis generalistische gezondheidszorg bieden wij online behandeling voor kinderen vanaf 7 jaar en jongeren tot 18 jaar. Kinderen en jongeren zijn meestal al gewend om via een i-pad, telefoon of computer interactief te werken. De sessies met kinderen die wat minder concentratievermogen hebben kunnen worden ingekort tot compacte sessies die frequenter plaatsvinden. 

 

Bij welke moeilijkheden kan worden geholpen?

 • Lichamelijke en psychosomatische klachten zoals hyperventilatie, buikpijn, hoofdpijn

 • Aangeleerde probleemgewoontes zoals nagelbijten, duimzuigen, haar- plukken, snoepen

 • Verwerken van emotionele conflicten zoals traumaverwerking, angsten, somberheid rouwverwerking, fobieën

 • Gedragsproblematiek zoals woede- aanvallen, liegen, gebrek aan concentratie

 • Ontwikkelingsproblematiek zoals eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidstraining

 • Omgaan met bijzondere eigenschappen zoals hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid

 • Autisme spectrum stoornissen

 • NLD, AD(H)D, dyslexie en dyscalculie 


Wij behandelen niet online in de volgende situaties :


  • Suïcidale gedachten
  • Automutilatie
  • Psychoses
  • Verslaving (inclusief gameverslaving)
  • Situaties waarbij de ouders beiden gezag hebben, maar waarvan de ouders geen goede onderlinge verstandhouding met elkaar      ervaren, hieronder vallen ook vechtscheidingen en situaties waarbij het kind verminderd contact wenst met een van de ouders

Als een van bovenstaande situaties van toepassing is, dan is behandeling bij een hier in gespecialiseerde 2e lijns        praktijk/instelling geïndiceerd.
 

 

Hoe verloopt een behandeling?

Na aanmelding (op initiatief ouders of op aanraden van leerkracht, arts e.d.) volgt eerst een intakegesprek met de ouders. 
 

Daarna plannen wij een aantal sessies in waarin we de denk- en leefwereld van het kind/jongere beter leren kennen. Dat gebeurt via praten en werken met creatieve materialen. Vanaf de start denken we mee en geven wij tips.
Meestal is er na een aantal sessies een beeld van de unieke wijze waarop de problematiek zich uit en kan de behandeling verder verdiept worden.
Tijdens de behandeling van kinderen kan het wenselijk zijn om ook ouderbegeleiding op te starten.

Bij jongeren ligt dat soms anders, zij hebben meer behoefte aan privacy en willen soms de ouders niet veel betrekken.
 

In de laatste fase vindt de evaluatie en afronding plaats. Het moment van afronding wordt bepaald in onderling overleg tussen ouder, kind en psycholoog. Indien van nodig nemen we contact op met andere belangrijke personen rondom het kind zoals de leerkracht. Dit gebeurt uiteraard altijd op initiatief en in overleg met de ouders. (zie: ouderbegeleiding)

foto's praktijk waag 098.jpg

Filmpjes van ons werk

Hieronder vind je een filmmateriaal (uit 2012) van onze trainingen voor kinderen en jongeren in de afgelopen 20 jaar.
Wij hebben, naast individuele begeleiding, vele trainingen, workshops en kampen georganiseerd voor kinderen en jongeren. 

Aanmelding behandeling kinderen/jongeren

 

Voor de Gemeenten Texel, Den Helder en Schagen is voor 2024 een contract afgesloten voor vergoeding vanuit het Jeugdzorg budget.
Wanneer u op Texel woont en uw kind wilt aanmelden voor therapie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een indicatie voor basis- ggz van de gemeente. Uw gezin kan dan binnen het budget van jeugdzorg bij ons begeleiding ontvangen. (mits er plaats is in de praktijk)

Voor gezinnen die geen aanspraak op jeugdzorgbudget van gemeente Texel, Den Helder of Schagen kunnen maken (omdat uw kinderen niet zijn ingeschreven bij een van deze gemeenten) of willen maken, geldt dat u de zorg zelf moet betalen, hiervoor zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.  

Het landelijke uurtarief voor psychologische hulpverlening in de basis GGZ is 120,99 per consult van 50 minuten.
Zie de Algemene Voorwaarden.

 

Wanneer een gemaakte afspraak voor een sessie niet minimaal 48 uur van tevoren telefonisch wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening brengen.

U kunt uw kind aanmelden via de contactpagina op onze website.

shutterstock_1862444383-kleiner.jpg

Welke methoden werken bij kinderen?

Naast de gebruikelijke psychologische gesprekken, Cognitieve gedragstherapie, EMDR, en Acceptance en Commitment therapie kunnen we de volgende werkvormen online inzetten in de behandeling van kinderen en jongeren: 
 

Creatieve therapie
 

Door te tekenen/schilderen/boetseren werken kinderen aan hun gevoelens. Ondertussen wordt er gepraat en worden emoties verwerkt. Ook kan met behulp van een tekening heel duidelijk worden hoe het van binnen werkt bij een kind. 

 

 

Visualisaties & imaginatie-technieken
 

Imaginatie is een methode waarin je kunt werken aan onderliggende trauma’s of belemmerende overtuigingen. Deze belemmeringen komen op een symbolische manier naar voren in de binnenwereld van het kind. 

De ontspanning tijdens imaginatie sessies kan het beste worden vergeleken met dagdromen; iets waar met name kinderen heel goed in zijn! We zullen samen met uw kind imaginatieoefeningen doen. Ook worden er diverse ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen aangeleerd. Alle oefeningen zijn er op gericht om klachten te laten verminderen. Om het effect van de behandeling optimaal te laten zijn, worden de kinderen aangespoord de oefeningen ook dagelijks thuis te doen. Kinderen doen dat meestal met veel plezier, omdat ze het leuke oefeningen vinden.

 

In Nederland  is door onderzoekers van het AMC en het Antonius ziekenhuis een uitgebreide studie gedaan naar het effect van imaginatiesessies bij 260 kinderen met onverklaarbare buikpijn, (het prikkelbare darm syndroom) Conventionele medische therapie had maar in 25% van de gevallen effect en hypnotherapie bij 85% van de kinderen. (ref: Vlieger et al. 2007 ) De vervolgstudie 5 jaar later gaf aan dat bij conventionele behandeling maar 20% klachtenvrij was tegenover de behandeling door hypnotherapie waarbij nog altijd 68% van de kinderen klachtenvrij was. (ref: Vlieger et al. 2012) Er is nu een klinische vervolgstudie opgezet.
Kijk voor meer info op www.hypnosebijbuikpijn.nl
Ook neuro imaging (fMRI) studies onderzoeken het effect van hypnotherapie. Hierbij is aangetoond dat hypnose en slaap verschillende mechanismen zijn (Halsband et al., 2009). En dat hypnose en meditatie verschillende hersenactiviteit vertonen (Dumont et al., 2012).
Onderzoekers aan de Universiteit van Konstanz bestudeerden de effectiviteit van 57 studies die voldeden aan de dubbel-blind criteria (hypnotherapeutische interventie versus controle groep (onbehandeld of met conventionele medische therapie)). Deze studies lieten een positief effect zien van 64% bij hypnotherapie versus 37% positief effect bij de controle groep (onbehandeld of conventionele medische interventie). Flammer en Bongartz (2003).

 

Helende Verhalen

Voor kinderen kunnen ‘verhalen op maat’ geschreven worden. Hierin gebruiken we personages die ze aanspreken, dus een lievelingsdier of -figuur.
In een therapeutisch verhaal kan vaak op symbolische manier heel goed gevoeld worden wat er in het echte leven van het kind ook speelt. Dit hoef je niet uit te leggen of te verklaren. Ouders die een “verhaal op maat” een aantal keren voorlezen aan hun kind bemerken vaak meteen een verandering in het gedrag van het kind.

Oefeningen voor het autonome zenuwstelsel

Als kinderen erg gevoelig zijn en de sfeer van andere mensen om zich heen goed voelen en daar last van hebben, kunnen oefeningen voor het autonome zenuwstelsel goed helpen.
Dit werkt bevorderend voor de concentratie en het geluksgevoel. Deze oefeningen kunnen kinderen thuis, samen met de ouders of alleen oefenen. 

Online onderwijs

Begeleiding bij hoogsensitiviteit

Het gegeven dat veel mensen, zo’n 15-20% van de mensheid, een verhoogde sensitiviteit hebben, is nog bij relatief weinig ouders, leerkrachten en zorgverleners bekend.

Het begrip hoogsensitiviteit werd door Elaine Aron uitgebreid onderzocht en in 1997 in de wetenschappelijke literatuur geïntroduceerd. Hoogsensitiviteit is zowel een aspect van het temperament als een eigenschap van het zenuwstelsel die ertoe leidt dat zintuiglijke prikkels meer uitgebreid en deels op een meer bewust niveau verwerkt worden in het zenuwstelsel. Dit leidt ertoe dat prikkels intens kunnen worden ervaren.

Deze meer uitgebreide verwerking is niet het gevolg van goed werkende zintuigen, maar van diepere verwerking. Het is dan ook uitdrukkelijk geen afwijking, maar een eigenschap die een deel van populaties van zowel mensen als sommige diersoorten karakteriseert.

Hoewel hoogsensitiviteit geen afwijking is, kunnen hoogsensitieve mensen, waaronder dus ook kinderen, het moeilijk hebben in onze maatschappij. De huidige maatschappij wordt gekenmerkt door een overdaad aan prikkels. Dit kan er bij hoog sensitieve mensen toe leiden dat zij overweldigd worden door te veel prikkels, wat makkelijk resulteert in een overvol hoofd, lichamelijke klachten en een slecht humeur.
 

Een nieuwe ontwikkeling op onze scholen is dat er de laatste jaren steeds meer aangestuurd wordt richting een overleg cultuur. Hierbij moeten leerlingen veel samenwerken aan projecten. Hoewel deze werkwijze in principe meer levendigheid en sociaal leren aanmoedigt, is een ander gevolg hiervan dat er vrijwel voortdurend wordt gesproken in de klas. In een klas met gemiddeld 25 kinderen waar het vrijwel nooit stil is, kan dit teveel prikkeling geven voor het hoogsensitieve kind. Deze prikkels kunnen het zenuwstelsel overbelasten. Ook een overmaat aan visuele prikkels, en soms ook geur, smaak en tast, kunnen tot overprikkeling leiden.
 

Bovendien is onze ervaring dat een groot deel van de hoog sensitieve kinderen erg gevoelig is voor sfeer; ze bezitten vaak een groot empathisch vermogen. Bij een prettige sfeer in de klas gedijen ze goed, maar een vijandig of onveilig (pest) klimaat maakt dat ze duidelijk minder goed functioneren.

Als de omstandigheden voor het hoog sensitieve kind ongunstig zijn zullen zij daar vanuit hun eigen specifieke karakterstijl op reageren. Een groot deel van de leerlingen zal proberen zich te onttrekken aan de drukte door zich af te zonderen. Deze kinderen worden snel verlegen, introvert of zelfs autistisch genoemd. 
 

Een ander deel van de hoog sensitieve leerlingen kan door overprikkeling juist druk worden. Ze bewegen mee met de omgevingsprikkels en zijn niet in staat om op eigen kracht rust te vinden en zich te concentreren. Soms lijkt het alsof deze kinderen als een soort bliksemafleider werken en de spanningen in de groep kanaliseren en ‘verwerken’ door zich onrustig te gedragen. Bij deze groep kinderen is er een verhoogd risico dat dit gedag lijkt op ADHD, een vorm van externaliserende gedragsproblematiek.
 

Onze prikkelrijke westerse maatschappij gaat de draagkracht van veel kinderen en volwassenen te boven.
Het is van groot belang onze kinderen te begeleiden zodat zij leren dat ze een keuze hebben in het filteren van prikkels en zichzelf effectief kunnen beschermen, en op zijn best: hun gevoeligheid leren inzetten als instrument om zich te volle te ontplooien.
 

In onze begeleiding voor gevoelige kinderen en jongeren gaat in op deze verschillende aspecten. Vanuit onze ervaring in het werken met vele kinderen kunnen wij hen leren wat effectief werkt om hoog sensitiviteit van een last te veranderen in een eigen, prachtig gestemd, instrument. 

Trauma verwerking bij kinderen

Opvallend gedrag bij kinderen, wat kort na een intens beangstigende periode begint, kan een indicatie zijn dat er trauma is ontwikkeld. Signalen van traumatische stress zijn bv: woedeaanvallen, ongecontroleerd en intens huilen, hyperactiviteit, onrustig slaappatroon, bedplassen, niet kunnen concentreren op school of teruggetrokken gedrag.
Ook zich steeds herhalende gedragingen, zoals steeds een autootje tegen een poppetje aanrijden, een val van een paard of een pestsituatie naspelen kunnen aanwijzingen zijn dat er onopgelost trauma aanwezig is.
 

Om vast te kunnen stellen of opvallend gedrag het gevolg is van een trauma kun je kijken wat er gebeurt als je de beangstigende gebeurtenis benoemt.
Een getraumatiseerd kind wil niet aan de gebeurtenis herinnerd worden.
Of, als het er aan herinnerd wordt, laat een hyperactieve reactie zien of keert in zichzelf, en reageert met stilte.

Het woord trauma roept bij mensen vaak een afwerende reactie op.
Dit komt mede omdat de meeste mensen er weinig over weten of omdat mensen liever niet herinnerd willen worden aan iets wat ze zelf meegemaakt hebben.
 

Hoe ontstaat trauma?
 

Om trauma te kunnen begrijpen is het belangrijk te kijken naar gedrag van dieren in het wild.
Dieren worden regelmatig met de dood bedreigd (muis, konijn etc.). Toch raken ze zelden getraumatiseerd.
Ze zijn instinctief in staat om de intense energie die vrijkomt bij overlevingsgedrag te reguleren en ontladen.
 

Wij mensen zijn uitgerust met vrijwel dezelfde regelmechanismen als dieren.
Het overlevingsinstinct wat o.a. samengaat met het vrijkomen van adrenaline, is identiek aan het overlevingsmechanisme van dieren.
Het hart gaat sneller kloppen en er komt veel energie vrij om te kunnen vechten of vluchten.
Ons lichaam moet deze primitieve respons op de bedreiging kunnen afmaken. Eerst door ons voor te bereiden op de bedreiging, dan erop te reageren, en als laatste door te ontladen (het trillen na een intense bedreiging).
Als deze natuurlijke cyclus afgemaakt wordt dan blijft er geen restenergie in het lichaam over.
We kunnen gewoon verder met ons leven.
 

Bij mensen kan het afmaken van deze cyclus echter beperkt of geblokkeerd raken door het rationele deel (de neocortex) van onze hersenen.
We kunnen bijvoorbeeld ons ‘groot houden’ of ‘doorzetten’ en daarmee een volledige ontlading in de weg staan. Bijv. door het trillen na een schrikreactie tegen te houden, of de tranen in te houden.
Soms voelt het alsof we na een intense gebeurtenis “bevroren” zijn.
Dit komt omdat de overlevingsenergie dan nog vastgezet is in het lichaam.
De soms nog zeer hoge, niet ontladen, restenergie kan overal in het lichaam verstoringen geven.
Dit kan resulteren in posttraumatische stress symptomen. 

Het is belangrijk om de vastgehouden spanning alsnog te kunnen ontladen.
Hiervoor gebruiken we in de online praktijk verschillende methoden zoals EMDR, Somatic Experience, Creatieve therapie, Autonome zenuwstelsel oefeningen en Imaginatie oefeningen.

 

Herfst handwerk

Rouw en Verlies verwerking bij kinderen

Wij bieden ondersteuning bij het overlijden van een dierbare, bij scheiding, bij een verhuizing of bij een chronische ziekte.
Er bestaan veel verschillende soorten rouw.

Kinderen kunnen rouwen om het overlijden van een dierbaar persoon of om de dood van een huisdier, maar ook omdat hun ouders besloten hebben uit elkaar te gaan.

Adoptiekinderen rouwen soms om het verlies van hun biologische ouders.

 

Rouwverwerking is de manier waarop je kind een plek probeert te geven aan een verdrietige gebeurtenis.

Per kind verschilt het hoeveel tijd de rouwverwerking in beslag neemt.
Geadopteerde kinderen kunnen op verschillende momenten in hun leven opeens gaan rouwen om het verlies van hun biologische ouders en over het feit dat ze zijn afgestaan.
Als je gaat scheiden, blijf je samen de ouders van jullie kinderen.
Voor de meeste kinderen is het een grote overgang als hun ouders gaan scheiden.

Rouwverwerking bij overlijden van een dierbare of bij het erkennen van een chronische ziekte.
 

Psychiater Elisabeth Kubler-Ross beschrijft vijf fasen van het rouwproces.
 

 • Ontkenning- het niet willen voelen van het verlies

 • Woede-het afreageren van de pijn op anderen

 • Marchandeergedrag-overcompenseren om de pijn de baas te zijn

 • Depressie-gevoelens van machteloosheid over de huidige situatie

 • Aanvaarding-de pijn krijgt een plek en er komt nieuwe energie om verder te gaan

 

Vaak pendelen mensen tussen de verschillende fasen, maar na een tijd komt er meer rust in het verwerkingsproces.
Belangrijk is om te beseffen dat bij een scheiding tussen ouders, bij verhuizing, het verlies van een dierbare, of bij chronische ziekte, een kind de bovenstaande fasen ook kan doorlopen. Als je merkt dat je kind vastloopt in het verwerkingsproces, bijvoorbeeld: het blijft maar boos, verdrietig, energieloos, bang of klampt aan de ouders, dan kan ondersteuning in het verwerkingsproces heel fijn zijn.
Dan krijgt je kind de mogelijkheid om verdriet of boosheid te uiten en te leren omgaan met de nieuwe situatie. 

Leren op afstand

Ouderbegeleiding

Voor ouders die hun kind aanmelden bij is er ook de mogelijkheid om aparte ouderbegeleiding te ontvangen.
 
Als ouder heb je jezelf de taak gesteld om je kinderen liefdevol wegwijs te maken in deze wereld. En dat kan best een uitdaging zijn. Als een kind bij ons therapie komt, werken we dan ook regelmatig met de ouders. Want kinderen zijn vaak een spiegel voor hun ouders, ze weten onzekerheden en pijnplekken feilloos te raken.
Je kunt als ouder die uitdaging aannemen en kijken wat het gedrag en/of gevoel van je kind met je doet.
Misschien herken je veel van jezelf in je kind. In de ouderbegeleiding komen deze zaken aan de orde.
 

Ouderbegeleiding tijdens de verschillende begeleidingsvormen
 

De begeleiding van een kind start met een oudergesprek (intake).

In het intakegesprek dat vooraf gaat aan de kinderbegeleiding, wordt samen gekeken naar de zorgen die je hebt over je kind, de mogelijke oorzaken van de klachten, wat er al is geprobeerd thuis en op school en vooral ook waar het kind zelf last van ervaart.

Tijdens het gesprek kunnen we meer specifieke uitleg geven over de verschillende begeleidingsvormen en komen we tot overeenstemming of en wanneer de begeleiding met het kind wordt gestart.
 

Het is ook mogelijk dat tijdens het intakegesprek blijkt dat ouderbegeleiding alleen mogelijk voldoende is. D.w.z. dat door het werken met de ouder(s) vaardigheden aangeleerd kunnen worden, die in de opvoeding effect hebben. Of dat de ouder(s) werken aan oplossingen voor eigen stagnerende overtuigingen en gevoelens in het contact met het kind.
 

Meestal komen in ouderbegeleiding de volgende onderwerpen aan bod:
 

•  het verbeteren van communicatie tussen ouders en kind;

•  contact maken met je kind

•  gevoelens van jezelf en je kind begrijpen;

•  afweermechanismen herkennen en hier effectief op reageren;

•  opvoedingsdoelen en de invloed van onze eigen kindertijd;

•  het verwerken van eigen pijn/trauma’s
 

Ouders die verder aan de slag willen met het bewust opvoeden van hun kinderen en hierbij zelfreflectie niet uit de weg gaan, kunnen meedoen aan de trainingen voor volwassenen die wij online aanbieden.
Het doel van deze trainingen is de communicatie met jezelf te verbeteren, oude pijn en opvoedtrauma’s van jezelf te verwerken, te leren ontspannen en met vertrouwen in het leven te staan. 

Familie met behulp van slimme luidspreker

Algemene Voorwaarden

Voor de Gemeenten Texel, Den Helder en Schagen is voor 2024 een contract afgesloten voor vergoeding vanuit het Jeugdzorg budget.

Wanneer u op Texel woont en uw kind wilt aanmelden voor therapie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een indicatie voor basis- ggz van de gemeente. Uw gezin kan dan binnen het budget van jeugdzorg bij ons begeleiding ontvangen. (mits er plaats is in de praktijk)

Voor gezinnen die geen aanspraak op jeugdzorgbudget van gemeente Texel, Den Helder of Schagen kunnen maken (omdat uw kinderen niet zijn ingeschreven bij een van deze gemeenten) of willen maken, geldt dat u de zorg zelf moet betalen, hiervoor zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.  

Het landelijke uurtarief voor psychologische hulpverlening in de basis GGZ is 120,99 per consult van 50 minuten.

 

Algemene voorwaarden

Op alle tarieven en betalingen zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing.
Artikel 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle begeleidingsovereenkomsten tussen therapeut en cliënt.
Artikel 2. De cliënt gaat akkoord met een tariefstelling van € 120.99 per consult psychologische begeleiding.  De cliënt betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum. De factuur wordt per e-mail of per post verstuurd. Betaling geschiedt contant of overschrijving per bank onder vermelding van het factuurnummer.
Artikel 3. Een consult duurt 60 minuten, waarbij de sessie 45 minuten duurt en er 15 minuten tijd is gereserveerd voor verslaglegging en dossiervorming.
Artikel 4. Een consult kan afgezegd worden, mits dit minimaal 48 uur vóór het tijdstip van de begeleiding kenbaar wordt gemaakt. Bij het niet afzeggen of het afzeggen binnen 48 uur is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in  rekening te brengen.
Artikel 5. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen.  Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15,- in  rekening gebracht aan de cliënt.
Artikel 6. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Artikel 7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.

Artikel 8. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de begeleiding zich hiertegen verzet – verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

bottom of page